Fana: At a Speed of Life!

Malokti Malah Buxa Margaqa Elle Tatrusse Afitte Daddos Kee Edde NAtiffiqimiyyi Qaguntih poolisih Addaffakot

Malokti Malah Buxa Gexisseh Tan 80hele Daffeynal Margaqa Elle tatrusse Afitte Daddos Kee Ede Antiffiqimiyyi Qaguntih Poolisi Ossetinah Addaffakot:-

Akah tamixxigennah Amaarigna Federaalak Taamah Af Kinnimik Amakkaquk Sittin Afhimiyyal Kaxxa Doorit Digirak Temeete.

Ahak Ugut Abak Yaabah Yan Marih Manga Ossimak, Inkii Siyaasa Kee Maddurtiinoh Ayyunta Xisneh Takkeh Tan Macalitte Ossetinah Taamah Afittet Yantiffiqimeenim Faxximta. Tahim Kaaduk Baaxoh Addal Yan Angaaraw Dibuk Hinnay Cuggaane Baaxooxa Lih Lino Akah Diggosnannah Angaaraw Amaarah Afak Iroh Gexsi Afittet Yantiffiqimeenim Faxxiimak Sugte.

Amaarah Af Yaysennal Dadlisak, Ossetinah Afitte Federaal Taamah Afah Edde Antiffiqimuk, Gexsi Baaxooxal Akah Tambullennah Kaxxa Tuxxiq Le. Tahak Ugut Abak, Affan Oromo, Tigrigna, Qafar Af Kee Soomalih Af Federaalak taamah Af Yekkeenik, Mango Afitte Leh Tan Doolat Akah Nallennah Abaamak Kalah Cuggaane Lih Lino Fantaaxaw Akah Diggoowannah Absiisa.

A 4 Takke Ossetinah Federal Taamah Afitteh Faritiyyah Xayyowteh Tan Afitte, Axcih Affan Oromo, Tigrigna, Qafar Af Kee Soomalih Afa Tabsi Doolatih Udduuruk Xabba Haanam Rakaakayittek Taamah Af Akkuk Taamal Asseh Sugte Afitte Kinni. Ta Afitte Dadlisoonuh Rakaakayak Federal Caddo Fanah Inkim Tikka Iyyeenih Akah Taamitoonuh Kaxxa Cato Allele.

Ayyunti Inki Afat Dibuk Daffeyam Hinnay Mango Afitte Akah Yaaxigen Innah Kaaduk Kaxxa Cato Le Poolisi Kinniimik Amakkaquk, A Afitte Dadlisak, Ayyuntino Qaada Kee Nihiritte Sittak Baritoonuh Kaxxa Doori Le.

A Afitte Federal Doolatak Taamah Afitte Abaanama, Akkek Geyneh Nan Abak raagitte, Gexsi Afitte Akah Dadlisnannah Gita Neh Ascassele. Annah Tan Afitte Federaalak Taamah Af Abaanamih Istratejitte iirimele.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.