Fana: At a Speed of Life!

Masri Taysabbeh Tan Gitak Ane Wayta Yaabitte, Dirabbosnuh Fooca Fanah Maqar Le Dipplomaasi Taama Akkele – Gifta Demeke Mokonnen.

Addis Ababa, Ximoli 17, 2012 ILL (FBC) Masri Asqassaabe Karawwad Wagsiisak Abak Geytimta Dirab Yaabitte Missosnuh Maqar Le Dipplomaasi Taama Akkelem Ciggiila Naharsi Malakah Yan Gifta Demeke Mokkonnin Qaddoose.

Nabah Yan Itiyoppiyak Asqassaabe Karawwadak Ayyunti Koobaahissoh Malah Buxak Tak Taama Selta Makaadoh Adoytit Madaabiino Kobox Gexisse.

Tama Walalal Asqassaabe Karawwadak Kooran Racisiyyak Iroh Ji’o Poletika Katuk Milaagu Bahsiiseh Yanim Kassiisen.

Masrih Katuk Tantabbeh Tan Dirab Yaabitte Missoosak Dippolomaasih Angaaraw Diggowtam Faxximtam Tama Makaado Tescesse.

Away Masrih Katuk Baad Caddoh Cunxot Loowak Qarab Baxaooxak Qokol Xongolo Gaaboysak Geytimtam Warsen.

Afa Caagiidah Malaakah Yan Gifta Geddu Andargachew Is Le Katuk Iyyeemih, Baad Caddol Cududuk Taba Weeqaytul Abak Raagal Elle Nablennal Daga Raqta Lee Faacissoh Baaxooxa Leet Antiffiqimiyyi Keenik Fayya Le Caddot Geytimam Kassiise.

Itiyoppiya Leh Tan Numma Baad Caddoh Ayyunta Geysiisaanamih Taama Diggowtam Faxximtam Yescesse.

Ciggiila Naharsi Malaakah Yan Gifta Demmeke Mokkonin, Asqassaabe Karawwadih Taamah Xaqut Fooca Fanah Baaxoh Baaxoh Inkittionaane Dacrisoonuh Maqar Le Taama Takkem Faxximtam Kassiise.

Karawwad Mango Tuxxiq Lem Kassiiseh Yan Ciggiila Naharsi Malak, Kak Amaana Dacayrih Kaxxa Tuxxiq Le Anxarin Raatih Taddeera Aracat Hanaam Faxximtam Qaddoose.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.