Fana: At a Speed of Life!

Nabah Yan Asqassaabe Karawwadak Qimbo Luddak Lee Kibiyyak Gaba Kalen

Addis Ababa, Ximoli 15, 2012 ILL (FBC) Itiyoppiyak Nabah Yan Asqassaabe Karawwadak Qimboh Exxak Lee Raaqisiyya Kee Kibiyyi Taddeerak Gaba Kaleenim Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Qaddoose.

Naharsi Malaakih Kutbeh Buxa Afrikah Inkiinoh Eglah Adoytiitik Biiro Mirocti, Asqassaabe Karawwadih Caagiidil Gexisak Sugen Walalih Caagiidal Maybalaalaqa Yecen.

Tama Maybalaalaqal Awayi Karmal Meqe Roob Radeemih Taagah Garawwadak Lee Kibne Meqennal Gaba Akak Kalaanam Xiiqeenim Warsen.

Karawwadak Qimbo Luddak Lee Kibiyyih Taddeera Wagittaamal, Itiyoppiya Qadliinol Gexsi Baaxooxa Abbay Weeqaytut Akah Yantiffiqimen Innah Abak Geytimtam Yiysixxigen.

Ahak Ugut Abak Itiyoppiya Tibbixeh Tan Ikraarol Gexsi Baaxooxah Tuxxiq Xage Kal Wakti Roobut Antiffiqimuk Lee Kibnek Gaba Kaltu Duddem Naharsi Malaakih Kutbeh Buxa Tiysixxige.

Kimaalih Ayro Afrikah Inkiinok Wakti Saqalah Yan Tonnah Gabbi Afrikah Pirezdantih Yan Siril Ramafosa Vidiyo Konferensil Asqassaabe Karawwadih Caagiidal Walal Miraacise.

Tama WalalalNaharsi Malak Dr. Abiy Acmad, Suudaanak Naharsi Malak Qabdallah Camdook Kee Masri Pirezdantih Yan Qabdulfettah AZlsiisi Edde Yengelen.

Ossetinah Afrikah Inkiinoh Komishinik Naharsi Saqalalah Yan Yan Muusa Faaki Macammata Edde Anuk Tama Biiroh Adoytiitih Tan Kenya, Demokratik Rippeblikih Kongo Kee Maalih Baaxooxah Mirocti Kee Awlaytit Edde Tengeleh Tanim Oyti Yascasse.

Tama Walalal Meqe Xali Edde Yumbulleh Yanim Yiysixxigen.

Fooca Fanah Tama Karawwadak Lee Kibiyyih Caagiidil Teknik Makaadoh Walal Akkele Axcuk Ikraaroh Yibbixeenim Kassiise.

Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Qimbo Luddak Karawwadak Lee Kibiyyi Meqennal Gaba Kalteemih Unkaqiino Farmo Tatruse.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.