Fana: At a Speed of Life!

Naharsi Malak Dr. Abiy Alaaqa Ke Qunxa Urru Koroonah Vayresik Is Dacrisam Faxximtaamih Farmo Tatruse

Addis Ababa, Qasa Dirri 21, 2012 ILL (FBC) Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Alaaqa Koroonah Vayresik Is Kalalittam Faxximtaamih Farmo Tatruse.

Massakaxxa Le Itiyoppiyah Urrow.

Asaaku Koroonah Dalkah Kalaluh Doolat Maca Abak Geytimtam, Siinik Kaaduk Maca Qambalsimtam Siinih Warsam Faxa. A Doolat Sin Doolat Kinni.

Urrow

Koroonah Vayres Baad Caddoh Dalka Kinni. Chaynak Ugutak Baadal Fixiixeh Geytima. Mango Baaxooxak Baaxo Xaylo Teetik Edde Rabteh Geytimta. Ni Baxaol Kaaduk 126 Yakke Mari Koroonah Vayresit Yibbixsimeh Geytima.

Dagar Fanih Baxxo Sinnik Dacrisaanam Kalali Gitittek Tiyak Teyna Kinni. Dagar Fanih Baxxo Iyyaanam, Inki Numuuk Gexsi Numu Fanal Qunxa Urruk 4 Ibi Maaqattah Gide Axxeeruk Daffeyaanam Kee Soolaanam Faxximtaah Iyyaanama.

Gaba Lee Kee Saabunut Qagaaqagisak Kaqlisaanam 2hele Kalali Cokda Kinni. Saaku Xiinik Uguttan Wak, Digigiirik Gaba Kaltan Wak, Maaqo Takmeenik Dumal, Tonnah Tokmeenik Lakal Gaba Lee Kee Saabunut Meqennah Kaqlissaanam Siinik Fxaximta. Gaba Kaqlissan Wak, Feeraari, Gabak Adda Qas, Feeraari Fan Meqennah Kaqlissaanam Siinik Faxximta.

Baritto Buxaaxi Alfimma Inteh Away Sinni Buxaaxih Addal Geytimtan. Amaana Buxak Mawqina, Baritto Buxa Akah Alfimtem, Sittin Xaganxagol Koroonah Vayres Sin Yabbixeemik Axcuk Abnem Kinni. Beerah Isin Itiyoppiyah Kaxxaam Teetih Faxximtan. Tah Kinniimih Taagah Sinni Qaafiyat Dacrisa.

Buxal Asaanamak Taqabtaanam Bictah, Laakin Nek bBiyaakittaanamak, Nek Rabtaanamak Axcuk Abnem Kinni. Buxal Daffeytan Wak Ikriya, Mutaalaqa Abbasita, Kitooba Ikriya, Dagar Dig Angagoyyitte Aba, Urri Digir Digira.

Cubbi Akah Aba Ikkah Kaxxaam Akah Macunxitina. Kasle Mari Baxaabaxsa Le Xaagitte Sittat Tabsan Wak Abbuk Cunxuttaanam Bictah. Sin Xaltani Walalta Wak Sin Cubbit Akah Han Innah Keenih Warsenno. A Caagiidil Sin Afittet Sin Akah Geysiisan Innah Amaana Keenik Axce.

Abshira, A Gidbi Waktik Asillimenno. Yalli Siinik Yabbeh, Itiyoppiyah Dooqa Aba.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.