Fana: At a Speed of Life!

Sanat 2013 Mizaaniyyat Liggidak Federal Doolatak Mizaaniyyat Bical Walal Gexsen

Addis Ababa, Waysu 18, 2012 ILL (FBC) Ummattah Awlaytiitih Malah Buxak Culentaay, Mizaaniyyat Kee Maaliyyah Caagiidak Maytani Makaado IFDRik Maaliyyah Malaakak Fayya Le Mirocti Lih Sanat 2013 Mizaaniyyatih Bical Walal Gexsen.

Tama Walalal Maaliyyah malaakak Ciggiila Malaakah yan Dr. Iyyob Tekkallign Addaffakot Abe.

Dr. Iyyab Tama Aracal Elle Qaddoosennal, Sanat 2013 Mizaaniyyat Sanatih Qagunti Kukta Bicsen Wak Sanat 2012 Liggidih Mizaaniyyatih Abnisso Kusaaqisaanamak KalahTonnah Koroonah Vayres Kataasuwah Yan Taqabi Cubbut Haak, A Xayi Udduurak Annah Agat caddol Maddur Luddal Geytimteh Tan Xalootiotte Hangit Hak Bicseenim Yiysixxige.

Mizaaniyyat Liggidal Kappital Kee Rakaakay Doolatitteh Qokol Tonnah Waar Le Daddoosih Madma Diggoysoonuh Amolladih 476 Biliyoonih Birri Akah Yibbixeenim Qaddoose.

Tamakkeh Fanak 350 Biliyoonih Birri Baaxoh Addah Culentak Gaaboysoonuh Yibbixen Ikraaro Kee Catottal Gaaboysoonuh Ikraaroh Yibbixeenim Tama Ciggiila Malak Kassiise.

Tamaha LihSanat 2013 Mizaaniyyatah Xayyoowe Mizaaniyyat Tatre Sanatak Yablen Wak, Dago Ossetina Lem Warse.

Tama Mizaaniyyatih Liggidal Elle Faxximtannal Taamat Akah Assannah Wagitta Dagortih Katuk Qokol Faxxiimam Yiysixxige.

Tama Maytani Makaadok Gaaboyseh Tan Gifti Lemlem Cadgu, Fooca Fanah Tama Mizaaniyyatal Ossetina Walal Akkelem Kassisseh Axcuk Ummattah Awlaytiitih Malah Buxak Geyne Oyti Yascasse.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.