Fana: At a Speed of Life!

Saqud Qarabiyal Geytimta Baaxo Xayloh Amaana Dacayri Kee Ken Gaar Akah Daccarsimtannah Taama Akkuk Geytimtam Afa Caagiidah Malak Qaddoose

Addis Ababa, Diteli 29, 2012 (FBC) Saqud Qarabiyal Geytimta Baaxo Xaylok Amaana Kee Ken Gaar Dacrisoonuh Taama Akkuk Geytimtam Afa Caagiidah Malak Qaddoose.
 
IFDRik Afa Caagiidah Afak Yaabeynah Yan Ambasadder Diina Mufti Maybalaalaqa Yece.
 
Tama Afak Yaabeyni Elle Yescessennal, Saqud Qarabiyal Geytimta Baaxo Xayloh Caagiidil Saquudiyah Malik Kee Wagittah Tan Doolatak Fayya Le Mirocti Walal Gexisak, Baaxo Xayloh Ceelo Akah Daccarsimtannah Sittin Gey Abeenih Yaniinim Warse.
 
Gexsi Fanti Maacih Baaxooxa Kee Afrikah Baaxooxal Geytimtah Tan Itiyoppiyah Xayloh Ceelo Dacrisoonuh Tama Baaxooxak Fayya Le Mirocti Lih Fidin Walal Gexseenim Qaddoose.
 
Taqabi Addat Geytimtam Kee Sinni Baaxo Fanah Madaara Faxxah Tan Baaxo Xaylo Faxximta Alhuunitte Keenih Bicisak Geytimaanam Ambasadder Diinah Abeh Yan Addaffakootul Yescesse.
 
A Ayyaamih Addat Libnan Baaxol Kaxxa Taqabih Addat Sugte 429 Takke Itiyoppiyah XayloIsinni Baaxo Fanah Akah Yaduuren Innah Abeenim Kassiisak, Tamakkeh Fanak 165 Baxaabaxsa Le Dagortik Faxximta Qokol Keenih Abak Ken Baahoonu Xiiqeenim Warse.
 
Tama Maybalaalaqal Baxaabaxsa Le Caagiida Esseroh Xayoseenim Kee Ambasaddeer Dini Mufti Kaaduk Raddi Elle Yece.
 
Nabah Yan Asqassaabe Karawwadih Caagiida Aham Fanah Edde Yemeeten Gexso Meqe Caddot Akak Geytimaanam Yescesse.
 
Afa Caagiidah Malaj Gifta Geddu ANdargachew Nabah Yan Asqassaabe Karawwadak Xisne Caagiidil Vidiyo Konferensit Yengeleh Yanim Qaddoose.
Ossetinah Taturte 2 Sanootak Afa Baaxooh Deppolomaasih Angaaraw Meqe Caddo Fanah Fayya Hoonu Xiiqeenim Ambasadder Diinia Mufti Kassiise.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.