Fana: At a Speed of Life!

Kim Jong Un Gabbi Koriyal Beyanam Faxak Sugen Qaskariyyoh Maaqatta Soolise

Addis Ababa, Waysu 17, 2012 ILL (FBC) Kilbatti Koriya Cuggaaneh Teetik Tan Gabbi Koriyat Beyaanam Faxak Sugen Qaskariyyoh Maaqatta Soolisseh Tanim Yiysixxigen.

Tama Baaxo Miraacisak Geytimta Siyaasa Missoynak Qaskariyyoh Komishin Vidiyo Konferensil Walal Gexseenik Lakal Kilbatti Koriya Beytam Faxak Sugte Maaqatta Soolisseh Tanim Warsen.

A Xayi Udduurih Addat Namma Baaxo Cuduh Sitta Lih Le Dariifal Kilbatti Koriya Saddah Tan Mabla Le Kutbe Fixiixisak Sugeenim Tamixxige.

Tahak Ugut Abak Kilbatti Koriya Ta Caagiida Ahak Afal Abne Sugne Sittingeyiik Iro Kinni Axcuk Saddeh Ten.

Ahak Ugut Abak Kilbatti Koriya Tama Caagiidah Cane Gacsah Axcuk Gabbi Koriyat Carbi Abtuh Bicat Sugteh Tanim Warsan.

Takkay Ikkah Qaskariyyoh Fanteena Tanih Tan Cagiidal Walalak Kusaq Abeenik Lakal Tama Maaqatta Beye Waanam Yiysixxigen.

Ossetinah Cudud Dariifal Anay Fayya Haak Edde Yaysabben Maykirofoonitte Ugsoonuh Sittin Gey Abeenim Qaddoosen.

Raceyna:- Aljazeera

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.