Fana: At a Speed of Life!

Naharsi Malak Dr Abiy Acmad Afrikah Inkiinok Mirocti Daffeyna Meqennal Gaba Kaltuh Macalteh Tan Ayyunti Dagortih Gadda Gacse

Addi Ababa, Caxah Alsak 03 2012 ILL (FBC) IFDRik Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad 33hele Afrikah Inkiinok Miricti Daffeyna Meqennal Gaba Akah Kaltannah Macalteh Tan Ayyunti Dagortih Gadda Gacse.

Naharsi Malaakih Farmo Ciggilak Inkih Siinih Xayyosne:-

33hele Afrikah Inkiinok Mirocti Daffeyna Tumurruqeh. Tama Daffenal Afrikah Inkiino Meqe Caddo Fan Fayya Haytem Kinnuuk, Tama Qaran Gubak Siyaasa, Qidaddo Kee Sitta Luk Alliyyi Dadal Kee Inkittinaane Yase Gurral Gablusaanam Elle Duudan Margaqa Tatrusen. Tama Daffeynal 32 Takke Afrikah Prezdantitte, 3 Takke Ciggilta Prezdantitte, 7 Takke Naharsi Malokti Kee 3 Takke Afrikak Iroh Temeete Naharsi Malokti Edde Tengele.

Afrikah Inkiinoh Egla Xissimteh Tan Ayrook Xabba Haanam Itiyoppiya Tama Eglah Maqarrowiyyah Maqar Le Rakiibo Takku Dudde. Afrikah Xayloh Currayatah Abteh Tan Giclo Arac Xage Wak, Afrikah Xaylok Amolladih Inkittinaane Akah Yamaatennah Kaxxa Macal Abteh, Uxih Yaanam Macalak Geytimta. Ta Giclo Kee Macal Itiyoppiyah Doolatitte  Wadirih Akak Axce Kal Temeete.Itiyoppiyah Ummatta Kaaduk Sitta Luk Alliyya Luk Sugteeh Uxih Leh Tan Ummatta Kinni. 33hele Afrikah Inkiinoh Miroctih Daffeyna Ta Kibaalal Gexisne.

A Mirocti Daffeyna Meqe Xalu Kee Ni Baaxo Galto Edde Geyak Faylal Gaba Tumurruqe. A daffeyna Meqennal Gaba Kaltuh Addis Ababah Magaalah Ummatta, Tama Daffeynak Ugut Abak, Taamah Angagoyyittet Keenit Boodak Sugte Caagiidal Sabril Qambaalak, Baxaabaxsa Le Dagortik Tantacawwe Amritte Oggolak Baaxo Baxiini Dirkik Awaquk Sugen. Polis Dagorti Maqar Lee Awayi Qasrih Aydakaakan Abak, Bica Le Gurral Magaalah Amaana Dacrisak Sugen. Amni Dagorti Kaxxaam Bica Le Gurral  Sissik Oyta Kee Amni Affaf AZcayuk Sugen. Rippeblikan Dacayrih Adoytit 24 Saaqatah Qibni Elle Yan Dariifah, Daffeynah Arooca Kee Madaddaara Gitittek Amaana Dacrisak Birte Afa Baxa Akkuk Sugen. Hootel Leh Tan Maritte Kee Hootelil Taamitta Itiyoppiyah Xaylo Meqe Arcibal Ken Arcibisen. Dipilomatitte Kee Protokol Mihratleela Kulli Gexsititte Sissikaane Le Gurral Meqe Affaf Yacoonu Duuden. Merrayti Affaf Taceh Tan Maritte Kaaduk Meqe Affaf Tacayu Dudde.Gexsi Ummatta Tonnah Dudda Haytaamal Mango Macal Abteemik Ugut Abak Ni Baaxo Qibni Massakkaxa Le Baaxo Kinnim Tayballayu Dudde. Inkih Tan Dagorti Abteh Tan Taamah Innih Kee Itiyoppiyah Ummattah Migaaqal Gadda Keenih Gacsa.

Inki Baaxoh Hadafah, Ninni Duddal Koobahisak, Qansaru/Biyak Akak Xiiqak Taamitneki, Ninni Baaxoh Mangom Taamitnam Dudnam A Daffeynak Mangom Baritne. Baxaabaxsa Le Afrikah Baaxooxak Temeete Nitookobo Keenih Abne Qibnaytiino Kee Arcibal Kaxxaam Ruffa Edde Iyyen.

A Meqe Migaq, Mangoh Tan Afrikah Xalootittet Nantiffiqimem Nek Faxximta. Afrikah Xaylo Sitta Lih Taamittaah, Sitta Lih Barittaah, Sitta Lih Tellemmo Abtaah, Sitta Lih Taama Saami Ginaanah, Sitta Lih Gadda Naddaru Elle Dudna Saami Linomu Nasmatu Dudne.

Meddemer/Ossimiyyi Mablal Maqar Le Adda Dudda Kee Inkittinaane Akah Nallennah Abak, Tayseh Tan Afrikah Fanah Nablenna Elle Dudnannah Abnay. Qimboh Ninnik Ninni Sitta Geyak, Tonnah Sitta Catak Taamitak Maqar Le Itiyoppiyah Xayloh Dudda Gablusnay. Tohuk Ciggilak Ni Cuggaane Lih Dariifa Qokol Kee Cato Baarisnay. Tokkeek Afrikah Xaylok Baadal Inkim Tikka Inneh Sitta Lih Elle Solna Siyaasa Kee Qidaddo Cayla Xisenno. Tanim Kee Ane Waytaamat Cayla Kee Wakti Ninnik Baysnaamak Raqqa Inneh, Qusba Milaaguh Linoh Nan Duddat Akah Nantiffiqimennah Seeco Siinih Tatrusa.

Qagitaak, Ta Afrikah Inkiinok Mirocti daffeyna Meqennal Gaba Akah Kaltannah Bar Kee Loqo Macalak Sugte Maritteh Inkih Gadda Gacisak, Ni Baaxoh Biso-Maxcoh Safar Arac Akah Xagtannah Annah Yan Macal Bisoh Akah Intan Innah Amaana Siinik Axce.

Itiyoppiya Isi Xayloh Macalat Teetik Wacarriyak, Massakaxxa Kee Biso Maxco Luk Umman Wartay!
Yalli Itiyoppiya Kee Tet Ummatta Dacrisay1

Caxah-Alsak 03 Sanat 2012 ILL.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.