Fana: At a Speed of Life!

17 Sanatih Gideh Kataysiisih Sugeenik Lakal Sarrak Tookob Kinnoonum Isinnik Yeexegen

Addis Ababa, Caxah-Alsak 29, 2012 ILL (FBC) 17 Sanatih Gideh Meqe Kataysiisih Sugteh Tan Namma Say Num Sarrak Tookobo Kinnoonum Yeexegenim Qajib Tekkeh Geytimta.

Tah Elle Tekkeh Tanim Vezhiwelah Baaxo Kinnuuk, 17 Sanatih Gideh Kataysiinuk Iroh Tookobok Sugeenim Isinnik Aaxaguk Masuginnon.

31 Karamat Geytimta Ashli Toomas Kee 29 Karmat GeytimtaTooya Wimberli 17 Sanaatak Afal Filadelfiyah Barittoh Buxal 6hayto Footimah Barteynitih Sugen Saaku Sitta Barteenim Warsan.

Tohuuk Lakal Tama Nammay Sittak Baxsime Wayta Kaxxam Sitta Kicni Kataysis Yekken.

Tama Kataysiis A Xayi Udduura Fanah Mango Mari Sitta Ceelaanam Keenih Warisak Sugen.

Inki Inki Maritte Kaaduk Tookobo Maay Kinniton Keenik Axcuk Sugen.

Takkay Ikkah Tama Kataysiis Keenih Yacen Tummobulul Asaaluk Sugeenim Qaddoosan.

Takkay Ikkah Ashli Toomas 15 Karmat Sugte Saaku Yabba Akak Axcuk Sugte Num Tet Abba Akke Waam Tismite Sugte.

31 Karmat Geytimta Ashli Toomas To Saakuk Xabba Haanam Teetik Nummah Abba Iyya Kinnim Isi Inal Qagaaqagitak Esserak Sugem Takkay Ikkah, Tet Ina Tama Raddi Teetih Gacsee Kal Teetik Rabte.

Laakin Ayrok Teyna 17 Sanatih Gidih Katysiisih Sugte Tama Nammay Tookobo Kinnoonim Elle Yaaxigen Inki Xaagu Geyen.

Ahim Kaaduk Ashli Toomas Inak Xayi Wadaytoh Facebookl Wimberli Edde Tan Taswiir Geytu Dudde.

Tama Taswiiril Wimberlik Abba Kenez Wimberli Edde Yanim Tismite. Tama Num Kaaduk Tet Ina Lih Angaaraw luk Sugem Kassitte.

Kenez Wimberli Kaaduk Ashlih Ina Aaxaguk Segem Teetih Warse.

Tahak Ugut Abak Ashlih Abba Akke Kal Raaqe Waamih Dereemu Haysiteenim Warasn.

DNA Fokkaaqo Abeenik Lakal Dereemak Sugeenim Numma AkkukAshli Toomas Abba Kinnim Yasmitoonu Duuden.

Kenez Wimberli Yobbeh Yan Xaagul Wariggiteh Yanim Kassiisaak, Qaxah Dahabak Tan Say Bax’ah Abba Yekkem Ruffa Kaa Haytem Qaddoose.

Ta Nam,ma Kataysis 17 Sanatih Gide Sugteh Iyya Away Tookobo Akkuk Luk Sugen Angaaraw Diggoyseenih Geytimaanam Warsen.

Raceyna፡- UPI

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.