Fana: At a Speed of Life!

Sanatak Naharat Lee Maqub Soolisseh Tan Barra Teetit Boode Suge Qaafiyat Taqabik Away Nagay Geytimtaamat Yaaben

Addis Ababa, caxah Alsak 10, 2012 ILL (FBC) Inki Sanataak Afal Lee Muqubuk Is Soolisse Barra Barra Qaafiyat Taqabit Sugteh Iyya Away Aysuk Temeeteemit Yaaban.

Baxaabaxsa Le Kusaqitte Elle Tascassennal, Ayroh Addat 2 Litiri Fanah Leek Yaaqubeenim Qaafiyatah Kaxxa Tuxxiq Lem Qaddoosan.

Laakin, Sofiya Partik Xiqsitta 35 Karmat Geytimtah Tan Barra, Leek Aaqube Waytay Away 1 Sanatah Tan.

Soofiya 1 Sanataak Afal, Maasayyoyi Taqabi, Ramooda, Dagar Fiila Kee Kalah tan Taqabittek Gexxaamah Arab Biyak Bahte Sugtem Oyti Yascasse.

Tama Biyaakak Urtuh Qagaaqagitak, Dayli Buxah Gexxem Takkay Ikkag Tu Milaagu Akak Mageyinna.

Tahak Ugut Abak, Maaqiddi Mihratlih Fayul, Ahak Afal Akamuk Elle Sugtenna Milagtam Qimmisse.

Tama Qusba Makumuk Gexxaamah Lee Muqubuk Is Teyxeerem Warsan.

Tahak Ugut Abak, Luk Sugte Qaafiyat Taqabik Taysu Dudde.

Away Qaafiyat Yok Meqe caddot Geytima Intah Tan Sofiya Aysa Leek Maaquba Axcuk Qaddosse.

Ta caagiidil Ossetina Fokkaaqo Faxe Kal raaqe Waytam Qaafiyat Mihratleela Kassisse.

Raceyna:- Oddity Central

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.