Fana: At a Speed of Life!

Makiina Qawwalaylat Inti Geye Num

Addis Ababa, Caxah-Alsak 10, 2012 ILL (FBC) Raba Kee Gidbi Qawwalaylak Raceyna Kinni Makiina Qawwalaylat Inti Noori Edde Geye Numih Caagiidil Ummatta Edde Qajibsitak Geytimta.

Tama Oyti Elle Yascassennal Polandil Geytimah Yan Yaanus Goraj XiqsitaTama Num, 20 Sanatih Gideh Intik Abaluk Suge Warsen.

Ayrok Teyna Gitak Tabak Suge Wak, Garciik Makiina Kaat Boddeh YQawwalayla Kaat Tekkem Qaddoosan.

Tama Qawwalaylak Gexxaamah Xiiqare Lafa Kak Tiddigillem Ascassuk, Daylal Suge 2 Ayyaamak Lakal, Edde Suge Qabuluk Badade Wak Namma Inti Ifu Tablem Qimmisse.

Ta Caagiidil Kaxxam Qajibsitteh Tan Qaafiyat Mihratleela, A Num Intik Yabalu Akah Duudem Kaat Tekke Qawwalayla Akke Waytam Bictah Axcuk Qaddoosen.

Takkay Ikkah Qamaliyyat Uddur Kah Acauk Sugen Qabli Diwaatitte Sabab Kah Takkem Bictah Axcuk Qaddoosen.

Mihratleela Ossetina Fokkaaqo Kah Abak Yasmiteenimih Fayri Luk Sugeenim Takkay Ikkah Ama Num Inti Geyek Sah Akiimih Faxam Mayyu Axcuk Fokkaqo Keenik Cuneh Yanim Warsen.

A Num Away Tama Hospitaalal Wardiyya Taama Qimmiseh Geytimam Tama Oyti Yascasse.

Raceyna:- oddity central

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.