Fana: At a Speed of Life!

Duma Abbaxuk Suge Barrat Xale Baxa Edde Qarissa Lakqo Teetih Yaceemik Iyyeh 1 Miliyoonih Kanaadah Doolar Carrise Num

Addis Ababa, Caxah Alsak 10, 2012 ILL (FBC) Duma Abbaxuk Sugeh Cabe Barrat Xale Inki Bara Edde Qarissa Lakqo Mekele Wa Gidih 1 Miliyoonih Kanaadah Doolar Carrisem Cukmi Buxah Qaddooseh Yan 55 Karmat Geytima Inki Kanaadah Num Mango Mari Edde Qajibsitak Geytima.

Otoowah Magaalal Guubuh Geytima, Birus Makunivele Xiqsitah Yan Num, 750 Takke Kanaadah Doolarih Lakqo 6 Takke Baxaabaxsa Le Bankittek 25 Adda Yeyyeeqem Qaddoose.

Tohuk Kalah 2 Adda Axcih Farangi Liggidak Kaxxa Garablul 743 Alfih Kanaadah Doolar Kee Naharsi Kudoh Kaaduk 15 Alfiiy 296 Kanaadah Doolar Yeyyeqeh Carrisem Cukmi Buxah Foocal Abeh Yan Yaabal Qaddose.

Tama Num Duma Luk Suge Qasaalah Naqabuh Abem Takkay Ikkah Xaylol Baahem Meqem Hinna Axcuk Cukmi Buxah Gar Kure Yiysixxige.

Carriseh Akak Iyye Lakqo Bankik Yeyyeqeemih Sumaqta Lem Takkay Ikkah carrise Wak Tasaawiril Hinnammay Viidiyol Asmat Le Oyta Xayyoosam Duude Wem Qaddosen.

Cukmi Baxa Kaaduk, Anum Abeh Yanim Gidbi Maaqatta Kinnim Kee Yaamineenim Duudaanam Akke Waytam Yiysixxigen.

Ko Maamina Iyyeh Yan gar Kure, Net Abtah Tan Duqurusenta Kinni Axcuk, Qadli Nek Bayissuh Abtah Tan Angagoyya Kinniimih Taagah 30 Ayroh Casbi Digaala Kol Hayne Axcuk Margaqa Kal Tatrusen.

Tama Gar Kure Qagitak Iyyeemih, 30 Ayrook Lakal Nummat Yaabe Waytek Gidbi Digaalah Maaqatta Kol Gexele Axcuk Qaddose.

Lakqok Iroh Tan Duyyeh caagid Kusaaqisen Wak Mango Duyye Yeylemmeh Sugem Tama Oyti yascasse.

Cukmi Buxa Ahak Afal, Baxa Kee Barrah Alsal 2 Alfih Doolar Akah Meklannah Margaqa Kal Tatruseenih Sugeenim Oyti Yascasse.

Raceyna፡- oddity central

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.