Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ትግራይ ልዕሊ 700 ሺሕ ሰብ ክትባት መከላኸሊ ሕማም ኮሌራ ተኸቲቡ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 12 ሰነ ፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ 13 ወረዳታትን መዓስከራት ተመዛበልቲን ክልል ትግራይ ልዕሊ 700 ሺሕ ሰብ ክትባት መከላኸሊ ሕማም ኮሌራ ብመልክዕ ወፍሪ ተኸቲቡ። ኣቐባሊ ቃል ግዚያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ዶክተር ኣደዳ ሃይለስላስ፥ እቲ ክታበት ካብ 5 ሰነ 2013 ዓ.ም…

ብ31 ሚሊየን ብር መበገሲ ካፒታል ዝተጣየሸ ላንሴት ስፔሻላይዝድ ማእኸል ሕክምና ተመሪቑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 28  ግንቦት፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ብ31 ሚሊየን ብር መበገሲ ካፒታል ብኢትዮጵያውያን ሓካይም  ዝተጣየሸ ላንሴት ስፔሻላይዝድ ማእኸል ሕክምና ተመሪቑ። እቲ ማእከል ሕክምና ኣብዛ ሃገር ኣብ ዘለዉ ሆስፒታላት ዝረኣዩ ድሩትነት ዓቕሚ በምሽፋን፥ ብዝተበታተኸ መገዲ ዝወሃብ ናይ ወልቀ…

ብሕማም ልቢን ፀቕጢ ደምን ዝተትሓዘ ሰብ ብኮቪድ 19 ናይ ምሓዝ ዕድሉ ልዑል ኢዩ-ውድብ ጥዕና ዓለም

ኣዲስ ኣበባ ፣ 11 ግንቦት፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ብሕማም ልቢን ፀቕጢ ደምን ዝተትሓዘ ሰብ ብኮቪድ 19 ናይ ምሓዝ ዕድሉ ልዑል ብምዃኑ በቶም ሕማማት ዝተትሓዙ ሰባት ቫይረስ ኮሮና ኣብ ምክልኻል ጥንቃቐ  ክገብሩ ከምዝግባእ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። ሚኒስቴር ጥዕናን ፖፑሌሽን ሰርቪስስ…

ልዕሊ 1 ሚሊየን ሰባት ኣስትራዜኒካ ክታበት መከላኸሊ ኮቪድ19 ተኸቲቦም – ሚኒስቴር ጥዕ

ኣዲስ ኣበባ፣ 8 ግንቦት፣ 2013(ኤፍ ቢ ሲ)ኣስትራዜኒካ ክታበት መከላኸሊ ኮቪድ19 ክትባት ልዕሊ 1 ሚሊየን ሰባት ከምዝተኸተቡ ሚኒስቴር ጥዕና ኣፍሊጡ። ኣብቲ ሚኒስቴር መተሓባበሪ ፕሮግራም ክታበት ኣይተ ዮሐንስ ላቀው፥ ብብርኪ ሃገር ዝወሃብ ዘሎ ክትባት በቢብርኩ ኣብ ኩለን ክልላት ተበፃሒ…

ሞት ህፃናት ንምቕናስ ዝስራሕ ስራሕ ትኹረት ንክወሃቦ ተሓቲቱ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 30 ሚያዝያ፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ኢንስቲቲዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ፥ ሞት ህፃናት ንምቕናስ ዝስራሕ ስራሕ ትኹረት ንክወሃቦ ሓቲቱ። ምሁራን እቲ ዓውዲ ከምዝበልዎ፥ ኣብ ኢትዮጵያ ብህይወት ካብ ዝውለዱ 1 ሺሕ ሒንጠያት እቶም 33 ይሞቶ ኢዮም። እዚ ማለት ኣብ ዓመት ልዕሊ…

ሓዱሽ ላቦራቶሪ ድሕንነት ምግቢ ተኸፊቱ

ኣዲስ ኣበባ፣ 6 ሚያዚያ፣ 2013(ኤፍ ቢ ሲ) ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ሓዱሽ ላቦራቶሪ ድሕንነት ምግቢ ሎሚ መዓልቲ ብዕሊ ኣመሪቑ ኸፊቱ። እቲ ላቦራቶሪ ኣብ ማይ ወለድን ለበዳ ማይ መለድን ሕማማት ትኹረት ብምግባር ምርመራ ዘካይድ ኢዩ ተባሂሉ። እቲ ማእኸል ንምህናፅ 7 ሚሊየን…

ሰውነትና ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ንኸዓቢ ዝሕግዙ መገዲታት

ኣዲስ ኣበባ ፣ 5 ሚያዝያ፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ሰውነትና ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ክዓቢ ምግባር ብሕማም ከይንጥቃ ይሕግዘና። ሰብ ሞያታት ሕክምና፥ ሰውነትና ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ንምዕባይ ካብ ኣመጋግባ ጀሚሩ ስሩዕ ዝኾነ ኣነባብራ ህይወት ክንክተል ከምዝግባእ ይምዕዱ። ኣመጋግባ…

ኣብ እዋን ድቃስ ዝረኣይ ምቁርራፅ ትንፋስ ከመይ ምክልኻል ይከኣል?

ኣዲስ ኣበባ ፣ 22 መጋቢት፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ እዋን ድቃስ ዝረኣይ ምቁርራፅ ትንፋስ (ስሊፕ ኣፕኖያ) ሰባት ምስ ደቀሱ እቲ ላዕለዋይ ትቦ ኣየር ብምሉእ ወይ ብኽፋል ክዕፀው እንከሎ ዘጋጥም ከምዝኾነ ተመራመርቲ ይገልፁ። ብፍላይ ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ፣ ዓብዪ ክሳድ ወይ ሓናት ዘለዎም ሰባት…

ምልክታት ከቢድ ሕማም ኩሊት

ኣዲስ ኣበባ፣ 9 መጋቢት፣ 2013(ኤፍ ቢሲ)ምልክታት ከቢድ ሕማም ኩሊት እንታይ እንታይ ኢዮም? መበገሲ ምኽንያት ሕማም ኩሊት ብዙሓት ከምዝኾኑ ይግለፅ፡፡ ምስ እዚ ጎድና ጎድኒ ድማ እቲ ሕማም ከከምዝፀንሐሉ ደረጃ ዝተፈላለዩ ብርኪታት ምልክት ከምዝለዉዎ እውን ሰብሞያታት ሕክምና የብርሁ፡፡…

ኢትዮጵያ 2 ነጥቢ 2 ሚሊየን ክታበት ፀረ ኮቪድ 19  ክትቅበል ኢያ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 26 ለካቲት፣ 2013 (ኤፍ ቢ ሲ)ኢትዮጵያ ኮቫክስ ካብ ዝበህል ኣለም ለኻዊ ጥምረት 2 ነጥቢ 2 ሚሊየን ክታበት ፀረ ኮቪድ 19  ክትቅበል ኢያ ክብል ሚኒስቴር ጥዕና ኣፍሊጡ። መንግስቲ ነቲ ክትባት ቀፃሊ ዕለተ ሰንበት ከምዝቕበል ተገሊፁ። እቲ ክትባት ብቐዳምነት ንዝወሃቦም…