Fana: At a Speed of Life!

ብኩባንያ ኣሜሪካ ዝፈረየ ክትባት ኮቪድ-19 ኣብ ናይ መወዳእታ ብርኪ ፈተነ ከምዝበፅሐ ተገሊፁ

ኣዲስ ኣበባ፣ 8 ሓምለ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ሞደርና ዝተብሃለ ኩባንያ ኣሜሪካ ዘፍረዮ ክትባት ኮቪድ-19 ኣብ ደቂ ሰባት ንምፍታን ዘኽእሎ ብርኪ ፈተነ ምብፅሑ ተገሊፁ። እቲ ኩባኒያ ባዮ ቴክኖሎጂ ዘፍረዮ ክትባት ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ናብ ፈተነ ከምዝኣቱ እውን ኣፍሊጡ። እቲ ኩባኒያ ኣብ…

ዴክሳሜታዞን ዝተብሃለ መድሓኒት ኣብ ኢትዮጵያ ሓገዝ ኦክሲጅን ንዘድሊዮም ሕሙማት ኮቪድ-19 ከም ህፁፅ ሕክምና ንምጥቃም ተወሲኑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 12 ሰነ፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ዴክሳሜታዞን ዝተብሃለ መድሓኒት ኣብ ኢትዮጵያ ኦክሲጅን ወይ ድማ ሓገዝ መተንፈሲ መሳርሒ ንዘድሊዮም ሕሙማት ኮቪድ-19 ሰብ ሞያታት ሕክምና ብዝእዝዙዎ መሰረት ብምግባር ከም ህፁፅ ሕክምና ንምጥቃም ከምዝተወሰነ ሚኒስትር ጥዕና ፌዴሪኢ ዶክተር ሊያ ታደሰ…

ሚኒስቴር ጥዕና ፌዴሪኢ ኣገልግሎት ጥዕና ተበፃሒ ንምግባርን ንምክልኻል ለበዳ ሕማም ኮሮናን ዝሕግዛ ኣምቡላንሳት ንኩለን ክልላት ኣከፋፊሉ

ኣዲስ ኣበባ፣ 6 ሰነ፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ሚኒስቴር ጥዕና ፌዴሪኢ ኣገልግሎት ጥዕና ተበፃሒ ንምግባርን ንምክልኻል ለበዳ ሕማም ኮሮናን ዝሕግዛ ኣምቡላንሳት ንኩለን ክልልትን ምምሕዳራት ከተማን ከምዝሃበ ገሊፁ። እተን ኣምቡላንሳት ብሳልሳይ ዙር ዝተውሃበ ከምዝኾና ተገሊፁ። ዕድጊት እተን…

ቫይረስኮሮና ንምክልኻል ሓገዝ ንዝገብሩ ሰብ ሞያ ጥዕናን ካልኦት ሰብ ሞያን ሽፋን መድሕን ህይወት ክግበረሎም ኢዩ

ኣዲስ ኣበባ ፣ 01 ግንቦት፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ቫይረስኮሮና ንምክልኻል ሓገዝ ንዝገብሩ ሰብ ሞያ ጥዕናን ካልኦት ሰብ ሞያን ሽፋን መድሕን ህይወት ንምሃብ ዘኽእል ሰነድ ስምምዕነት ተፈሪሙ። ኣብቲ ሰነድ ስምምዕነት ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ሊያ ታደሰን ዋና ኣፈፃሚ ስራሕ ትካል መድሕን ኢትዮጵያ…

ሕማም ኣስሚ ዘለዎም ሰባት ንርእሶም ካብ ኮቪድ-19 ክከላኸሉ ከምዝግባእ ተገሊፁ

ኣዲስ ኣበባ፣ 30 ሚያዚያ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ሕማም ኣስሚ ዘለዎም ሰባት ንርእሶም ካብ ኮቪድ-19 ክከላኸሉ ከምዝግባእ ሚስቴር ጥዕና ኣፍሊጡ። ኣብ ሚኒስቴር ጥዕና ዳይሬክተር ምክልኻልን ምቁፅፃርን ሕማማት ወይዘሮ ሕይወት ሰለሞን፥ ብብርኪ ዓለም ንመበል 22 እዋን ብብርኪ ሃገር ድማ ን8ይ ግዘ…

ብቫይረስኮሮና ንዝሓመሙ ሰባት ግልጋሎት ምትንፋስ ዝሕግዝ መሳርሒ ናብ መላእ ሃገር ይከፋፈል ከምዘሎ ተገሊፁ

ኣዲስ ኣበባ፣ 20 ሚያዚያ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኤጀንሲ ኣቕርቦት መድሓኒት ኢትዮጵያ ብቫይረስኮሮና ንዝሓመሙ ሰባት ግልጋሎት ምትንፋስ ዝሕግዝ ሲሊንደራት ኦክስጅን ናብ መላእ ሃገር ይከፋፈል ከምዘሎ ተገሊፁ። እቲ መሳርሒ 3 ሺሕን 322 በዝሒ ዘለዎ እንትኸውን፥ ናብ 31 ዝተመረፃ ሆስፒታላት፣…

ሕማም ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ብቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዝተዳለወ ሓፂር መልእኽቲ

ኣዲስ ኣበባ፣ 11 መጋቢት፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ተላባዲ ሕማም ቫይረስ ኮሮና (ኮቪድ-19) ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ተራኢዩ ኣሎ። ነዙይ መሰረት ብምግባር ድማ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ክግበሩ ዝግበኦም ጥንቃቐታት ብዝምልከት ብቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ሓፂር መልእኽቲ…

ብዛዕባ ቫይረስ ኮሮና (ኮቪድ-19) ክትፈልጡዎም ዝግባእ ሓበሬታታት

ኣዲስ ኣበባ፣ 10 መጋቢት፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ዝርገሐ ኮቪድ-19 ኣብ 150 ሃገራት ዓለም በፂሑ ኣሎ። ብምኽንያት እዚ ድማ ሰባት ብዛዕባ እዚ ሕማም ዘልዕሉዎም ሕቶታት እናወሰኹ መፂኦም ኢዮም። ቢቢሲ ናይ ብዙሓት ሰባት ሕቶታት ኢዮም ብምባል ዘሰናድኦ ብዛዕባ ቫይረስ ኮሮና (ኮቪድ-19)…

ሰውነትና ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ንኸዓቢ ዝሕግዙ መገዲታት

ኣዲስ ኣበባ ፣ 9 መጋቢት፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ሰውነትና ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ክዓቢ ምግባር ብሕማም ከይንጥቃ ይሕግዘና። ሰብ ሞያታት ሕክምና፥ ሰውነትና ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ንምዕባይ ካብ ኣመጋግባ ጀሚሩ ስሩዕ ዝኾነ ኣነባብራ ህይወት ክንክተል ከምዝግባእ ይምዕዱ። ኣመጋግባ…

ካብ ቻይና ወፃእ ብለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ዝተለኸፉ ሰባት ቁፅሪ ልዕሊ 20 ሺሕ በፂሑ

ኣዲስ ኣበባ፣ 30 ለካቲት፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ካብ ቻይና ወፃእ ዘለዋ ሃገራት ብለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ዝተለኸፉ ሰባት ቁፅሪ ልዕሊ 20 ሺሕ ምብፅሑ ተገሊፁ። ኣብ ሃገረ ቻይና ከተማ ዉሃን ዝተወለዐ ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና (ኮቪድ-19)፥ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ 100 ዝበፅሓ ሃገራት…